DSR’s strategi for elite og talent

1) Elite i DSR historisk set (erfaringer)

DSR har altid dyrket konkurrenceroning gennem klubbens over 100 år lange historie og altid bortset fra meget korte perioder kunnet gøre sig gældende på højeste nationale og internationale niveau.
Klubben har altid støttet kaproning på højt niveau i sin prioritering af ressourcerne. DSR’s elite træner i Team Danmark Kraftcenter København (TDKK) samt Danmarks Ro Center (DRC).

Klubbens elite har i mange år for en stor dels vedkommende bestået af roere der er kommet til klubben fra andre klubber. Dels har klubben som studenterroklub appelleret til studerende fra provinsen dels har det været åbenbart at DSR var en klub der støttede op om sine eliteroere. Som et nyt tiltag har DSR været primus motor i Talent2016 projektet, der har til formål at aktivt rekruttereunge roere, med det fysiske potentiale til at komme på landsholdet som tunge roere.

Ud over egen talentudvikling skal DSR kunne tiltrække talent udefra. At vinde mange DM’er samt have de bedste roere og trænere er vigtige signaler til talenterne fra provinsklubberne.
Integrationen af eliteroerne i klubben er vigtig, dels for den enkelte roer idet et stærkt socialt klubtilhørsforhold er en vigtig støtte og der med en stor styrke i kampen om landsholdspladserne, dels for klubben idet eliteroere efter endt karriere har både træner og organisations potentiale.

Såvel muligheden for at udvikle egne talenter, som eliteroernes mulighed for at ”trække sig tilbage” til kaproning på et mindre krævende niveau søger DSR at skabe ved at have en række tilbud udenfor det egentlige elitearbejde. DSR har således hold af klubkaproere og en meget stor gruppe motionskaproere forankret under Sportsrochefen dvs. udenfor kaproningsafdelingen. P.t. tæller disse grupper mere end 100 roere. Disse projekter fungerer, både som ind- og udslusning til eliteroningen og som startsted for trænertalenter.

2) Afklaring og målsætning

A. Afklaring

Elite i DSR defineres som aktive roere der ror på internationalt niveau og har vundet medalje ved OL og eller VM i Senior A klassen samt roere der inden for 2 år forventes at vinde en VM eller OL medalje i Senior A klassen.
Elite arbejdet foregår i DRC samt Kraftcenter København.

B. Mål

Kort sigt:

DSR skal på herresiden have minimum 2 roer med i bruttotrupperne til de olympiske bådtyper.
DSR skal på damesiden have min 1 roer med i bruttotrupperne til de olympiske bådtyper.
Kvalifikation af båd i A-finalen ved U23 VM.

Langt sigt:

DSR skal stræbe efter at have roere med på alle landsholdsbåd.
DSR skal stræbe efter at udgøre mellem 1/4 og 1/3 af landsholdet.
DSR skal arbejde for en styrkelse eliten på damesiden båd let og tung roning.

Udviklingsmål:

At få trænere og roere i DRC og TDKK med i arbejdet om at udvikle trænere og roere i klubog kraftcenter for at sikre kontinuitet gennem hele systemet. Således sikres et konstant flowaf trænere- og roertalenter til TDKK og DRC.
At knytte DSR’s elite til klubben på en måde så både eliteroere og klub har størst muligt udbytte af hinanden
At sikre sammenhængen mellem motions-, klub- og elitekaproning i DSR.
At sikre en effektiv identifikation af talenter i klubben.
At sikre fortsat rekruttering og udvikling af talenter til især ”tung roning”, idet DSR skalbestræbe sig på konstant at hverve nye talenter og videresende modnede talenter til DRC.

3) Organisatorisk

A. Mål og strategi

Vision: At det sprudlende træningsmiljø der allerede i dag findes i klubben bidrager til en øget udvikling af eget talent til eliteniveau.

Mål på kort sigt (1-2 år): At udvikle 1-2 eliteroere årligt

Mål på længere sigt (3-5 år): At DSR har et konstant flow gennem klubbens forskellige konkurrence tilbud, der sikre en kontinuerlig udvikling af eliteroere samt mulighed for at eliteroere, der vælger at afslutte deres elitekarriere, kan definere nye projekter i klubregi for sig selv og klubben. Det væres sig som inspiratorer til nye aktiviteter som trænere, roere eller ledere i klubben.

Strategi: Klubben skal selv udvikle talent til sub-elite, og i samarbejde med TDKK og DRC udvikle roerne til den absolutte elite. Yngre medlemmer med de rigtige fysiske forudsætninger skal identificeres tidligt via et målrettet talentidentifikation og udviklingsprogram. Derudover skal talenter, der begynder i DSR gennem den almene medlemstilgang, identificeres og gives muligheden for at deltage i klubbens talentudviklingsprogram.

Talentudviklingsprogrammet skal være det bedste i Danmark, og underbygge klubbens førende position i dansk rosport. Klubben skal kunne tiltrække talent/elite udefra ved at holde sin førerposition på alle områder:

Førende i toppen i dansk roning
Førende inden for øvrig konkurrenceroning i Danmark
Førende hvad angår træningsfaciliteter og både
Førende i attraktive projekter, som alternative regattaer og evt. afholdelse af arrangementer.
Klubben skal i øvrigt søge indflydelse på elitestrukturer i dansk roning gennem deltagelse i samt i samspil med TDKK og DRC, være åben og synlig for den øvrige danske elite.

B. Ressourcemæssige krav

Ledelse:

Kaproningschef
Sportsrochef
Administrativ støtte til Kaproningschef
Talentprojekt koordinator

Trænere:

2-3 Senior trænere
3-4 Junior trænere outriggere
1-2 Motionskaproningstrænere på inrigger

Nødvendige organisatoriske kompetencer:

Ledelse: håndtering af samt kendskab til interne samt eksterne samarbejdsrelationer, konfliktløsning, resursefordeling, økonomistyring, strategi og udvikling.
Administrative: Tilmeldinger til konkurrence, logistik vedr. konkurrencer og træningslejre, træningstilrettelæggelse, kommunikation
Materiel håndtering: vedligehold, reparation, nyindkøb
Sportslige: håndtering af trænere, roere, teambuilding/konfliktløsning

Kompetencer i trænerstaben:

Engagement
Konflikthåndtering/gruppedynamik, teambuilding
Roteknik
Træningsplanlægning (individualiseret)
Skadesforbyggende træning
Bådindstilling
Motorbådsføring

Andre resurser:

Materiel der på tilfredsstillende vis kan understøtte træning og regattadeltagelse af talenter, indtil disse overdrages til DRC.
Indendørs faciliteter: Romaskiner, vægttræning

Organisatoriske mål:

På kort sigt: Få daglig drift og projektudvikling uddelegeret, når de politiske rammer og prioriteringer ligger fast. Sikre ledelsesmæssige resurser til ledelsesopgaver.
På langt sigt: Sikre kontinuitet og dybde i træner-uddannelsen, så DSR konsistent har trænere på vej i diplomtræner-uddannelsen og ITA. Derudover skal fastholdelsen af roere efter eliteroning forstærkes, så der i højere grad kan videreføres kompetencer og erfaring til nye eliteroere.

Krav/plan for uddannelse:

Efteruddannelses plan: Sikre at trænere kontinuerligt videreuddannes f.eks. på Diplomtrænerkursus og ITA. Deltagelse i teknikkurser som overbygning til klubtræner uddannelsen mv.
Inspirationsforedragsrække af de bedste foredrag i team Copenhagen/Talent DK for Trænerne:
Glæden ved elite sport, teambuilding, konfliktløsning, vinderspskykologi, talent udvikling i andre performenskulture etc…..

C. Træningsmiljø/faciliteter

Træningsmiljø:

Et træningsmiljø med sammenhæng og helhed. Top og bund i klubben mødes. Forudsætningen for et dynamisk stimulerende træningsmiljø er velfungerende socialt sammenhold, hvor man ikke isolerer de erfarne roere fra den øvrige del af klubben, men sikrer at elite og bredde mødes i klubben. Samtidig stilles krav til en høj sportslig moral blandt alle konkurrenceroere, da dette er essentielt for klubbens støtte til eliten.

Her igennem lærer klubbens medlemmer og nye talenter at få en god træningsmoral og fokus på præstationerne af de mere erfarne kaproere. Elitekaproerne stimuleres via koordineret træning til at vise hvad de kan i et sundt konkurrencemiljø samtidig med at de har mulighed for at træne med jævnbyrdige inden og uden for klubben i DSR’s regi og høste anerkendelse fra klubbens almindelige medlemmer.

Faciliteter:

Materiel der på tilfredsstillende vis kan understøtte træning og regattadeltagelse af talenterindtil disse overdrages til DRC.
Indendørs faciliteter: Romaskiner, vægttræning (nye maskiner anskaffet i det forløbne år)

Elitens forpligtigelser over for klubben/øvrige medlemmer:

Godt kammeratskab og respekt for Klubbens andre aktiviteter og medlemmer
Bidrage til at løfte klubben tekniske niveau
Være træningsrollemodeller for øvrige medlemmer, især overfor nye talenter. I øvrigt vise klubbens medlemmer hvor meget overlæggeren kan løftes for hvad der er muligt at præstere.
Branding af DSR og DSR’s elitepolitik

D. Økonomi

Roere i DRC støttes af forbundet med op imod 3⁄4 af de samlede udgifter. I TDKK støtter forbundet med 50 %, klubberne med 35 % og team Copenhagen med 15 %. Talentudvikling og elitearbejde betales i øvrigt ved fondsmidler klubben ansøger om årligt.

Udgiftssiden: ligger fast for DRC’s vedkommende. I TDKK søges på aktivitetssiden løsninger hvor pris, niveau og udbytte står i fornuftig relation til hinanden.

Indtægtssiden: administration samt en del af trænerudgiften i TDKK søges dækket gennem Team Copenhagen. Aktiviteter samt materiel dækkes af de implicerede klubber i det der fra kraftcenter siden arbejdes på øget ekstern finansiering. Trænerudgifter søges dækket af tilskud fra forbundet (Team Danmark).
DSR har de sidste år budgetteret med ca. 700.000 årligt til kaproningsformål, hvoraf omkostningerne til elite står for ca. 1/3

E. Elite rekruttering

Subelite/talenter identificeres af trænerne i klubben i fællesskab. Trænerne kontakter talentudviklingsansvarlig træner. Kommunikationen trænerne imellem foregår gennem et for klubben fælles trænerforum, der indbefatter, en møderække, en uddannelsesgren samt et elektronisk forum.

Klubben hverver ikke eliteroere fra andre klubber. Kontakter til roere fra andre klubber foregår på kaproningschef niveau, og derefter på træner niveau. Roere kontaktes således ikke direkte.
Eliteroere der ønsker at skifte medlemskab til DSR, fordi de anser DSR for at være den bedst mulige platform for udviklingen af deres ambitioner er velkomne, men skal forinden have clearet med deres bagland. Roerne skal herefter stille op for DSR ved konkurrencer samt arbejde målrettet mod en god integration i klubben. Vi forventer at roere der kommer udefra er interesseret i at identificeres sig med klubben og dens traditioner.

F. Job/Uddannelse

DSR arbejder efter DFfR’s socialpolitik for elite.

G. Kommunikation

DRC håndterer som udgangspunkt pressen. DSR’s hjemmeside formidler nyheder og resultater til klubben medlemmer og øvrige interesserede.
Sponsorer og interessenter informeres skriftligt i forbindelse med aflægning af rapporter og beretninger samt inviteres til de arrangementer i klubben, hvor sportsudøverne hædres.
Kaproningschefen er ansvarlig. Arbejdet udføres af driftschefen.
Intern kommunikation foregår via E-mail via Groupcare. Alle medlemmer har VIP status finansieret af klubben. Der afholdes desuden et til to stormøder om året hvor der er mulighed for dialog.
Branding af klubbens elitepolitik foregår primært via vores elitekaproere, sekundært via hjemmesiden og klubblad.
Vi forsøger at supplere vores kommunikation ved at benytte Facebook til opdateringer, gode historier mv. Dette medie vil fremadrettet få mere fokus og vi vil tage mere aktivt fat i sikre at ”de gode historier” kommunikeres ud til så mange som muligt.

H. Sundhedssektor

DRC og TDKK har aftaler med læge, fysioterapeut, mentaltrænere, kostvejledere m.v.
Klubben har desuden inden for vores medlems skare kontakter til kapaciteter, der kan aktiveres ved behov.

4. Sociale

Klubben skaber et så nuanceret klubliv som overhovedet muligt gennem aktivitets- og træningstilbud, der appellerer til den bredest mulige skare af medlemmerne. Træningstilbudene bindes sammen af trænerforum samt frivillige aktiviteter (klubmesterskaber samt fællesspisningsarrangementer) og arbejde på tværs af klubbens træningstilbud. Eliten medinddrages i udviklingen af trænere, instruktører og roere i klubben og deltager i klubben daglige liv i det omfang deres træning, arbejde, uddannelse og privatliv gør det muligt.

5. Forventninger til hinanden

A. Krav til de aktive

Deltagelse i Danmarksmesterskaber på de hold der sættes af trænerkollegiet under ledelse af kaproningschefen.
Alle yder et stykke frivilligt arbejde dels for kaproningsafdelingen dels for klubben, således at deres særegne kvalifikationer udnyttes bedst muligt for klubben under hensyntagen til de aktives træning.
Alle Medvirker ved “Store rengøringsdag” (forår og efterår) samt tager en rengøringstjans af de indendørsfaciliteter i vinterhalvåret (Lighedsprincip).
Alle optræder som ambassadører for klubben i de sammenhænge i de indgår i.
Konsekvens: Ovenstående krav er grundstenen i den privilegerede status eliteroerne har mht. faciliteter og økonomi. Disse privilegier er ikke en selvfølge og kan i ekstreme tilfælde fratages.
Det er op til DRC og forbundet at drage konsekvenser hvis resultaterne ikke står mål med forventningerne, mens det er klubbens opgave at varetage eliteroernes interesser på bedst mulig måde i forhold til de eksterne aktiviteter de indgår i.

B. Støttekoncept

DSR’s kaproningsbudget kan yde støtte til udgifter i forbindelse med regattaer og træningsophold for talent, defineret som kaproere med vilje og potentiale til at nå internationalt niveau i Senior A (potentiale og vilje vurderes af kaproningschefen og trænerkollegiet).
DSR’s kaproningsbudget betaler udgifter i forbindelse med regattaer og træningsophold for elite roere, defineret som roere i DRC eller KC- København.
DSR yder ikke personlig støtte til eliten, men bestræber sig i øvrigt på at holde den enkle eliteudøver udgiftsfri i forbindelse med dennes sportsudøvelse.
DSR’s kaproningsbudget kan i enkelttilfælde efter personlig henvendelse støtte værdigt trængende roere.

Comments are closed.