DSR vedtægter

§1. Navn.

Klubbens navn er : “Danske Studenters Roklub” med undertitel: “Akademisk og Polyteknisk Roklub”, hvilket navn i forbindelse med undertitlen skal benyttes i alle offentliggørelser, anmeldelser og meddelelser fra klubbens side. Klubben er hjemmehørende i Københavns kommune.

§2. Formål.

Klubbens formål er udøvelse af rosport blandt studenter og blandt medlemmerne. Klubben samler sine medlemmer til kammeratligt samvær i klubbens lokaler, i hvilke der opretholdes restaurationsvirksomhed.

§3. Klubmærker.

Klubbens stander består af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold med studenterkorset samt en murkrone.

§4. Medlemmer.

Som aktivt ordinært medlem kan optages enhver, der er adgangsberettiget til en af de højere læreanstalter samt eleverne i gymnasieklasserne og tilsvarende uddannelser.
Undtagelsesvis kan bestyrelsen ved flertalsbeslutning optage andre som aktive medlemmer.
Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger, men uden stemmeret på disse eller ret til at benytte klubbens materiel, kan optages enhver, der har interesse for klubben.

§5. Indmeldelse, udmeldelse m.m.

Indmeldelse sker skriftligt til klubben,
Ved indmeldelse indbetales 3 måneders fuldt aktivt kontingent, der ikke kan refunderes.
Udmeldelse sker skriftligt til klubben.
Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel til udgangen af en kvartalsmåned.
Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt sig af klubben inden for de seneste 12 måneder, accepteres kun mod betaling af kontingent for perioden fra udmeldelsen til genindmeldelsen. For passive medlemmer, der inden for en periode af 12 måneder genoverføres til aktivt medlemskab, gælder samme bestemmelse, idet det for perioden betalte passive kontingent modregnes.
Fra bestemmelsen angående indmeldelse, udmeldelse og genindmeldelse kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere.
Adgangsformening og eksklusion: Et medlem, der er i restance med kontingent, kan af bestyrelsen formenes adgang til benyttelse af materiellet og til klubbens lokaler. Betales restances ikke trods skriftlig anmodning fra bestyrelsen, kan medlemmet ekskluderes. Eksklusioner bekendtgøres ved opslag i klubbens lokaler.
Den samme fremgangsmåde benyttes over for medlemmer, der ikke senest en måned efter regnskabsårets afslutning eller efter deres udmeldelse har betalt deres gæld til klubben.
Efter at et medlem er ekskluderet på grund af gæld, kan bestyrelsen helt eller delvist slette restancen eller opretholde klubbens krav på vedkommende indtil det tidspunkt, til hvilket han/hun kunne have udmeldt sig. Genoptagelse kan kun finde sted, når den pågældende afvikler sin gæld til klubben, hvilket også skal gælde, selv om nævnte gæld tidligere er slettet som værdiløs restance.
Eksklusion af anden grund end gæld kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret majoritet (2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer).

§6. Kontingent.

Kontingenter fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og vedtages med simpelt flertal. Bestyrelsen skal fremsætte forslag til kontingenter.
Kontingent betales kvartalsvis forud, dog betragtes indbetaling inden den 8. som rettidig. Sker indmeldelse efter den 15. i en måned betales ikke kontingent for denne måned.
Bestyrelsen kan fastsætte et administrationsgebyr, der opkræves ved for sen indbetaling af kontingent.
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år, betaler 1/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer under 18 år, der har en far, mor eller værge, der er aktivt medlem af klubben, betaler ikke kontingent.
Aktive medlemmer, der  er fyldt 20 år men ikke 25, betaler 2/3 af fuldt aktivt kontingent.
Efter uafbrudt medlemsskab i de sidste 10 kalenderår kan kontingentet, hvis dette ønskes, nedsættes til 2/3 af fuldt aktivt kontingent.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter uafbrudt medlemskab i 3 hele kalenderår, når de som kontingent betaler 7 gange det gældende ordinære årskontingent en gang for alle.
Minimumskontingentet for passive medlemmer udgør 20% af det aktive kontingent. Passivt kontingent betales fra og med det år, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Alle kontingentopkrævninger oprundes til nærmeste med 5 kr. delelige beløb.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel eller delvis fritagelse for kontingent.

§7. Bestyrelse

Klubben ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formanden, kassereren, sekretæren, materielforvalteren, kaproningschefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, sportsrochefen for Svanemølleaktiviteter, langtursrochefen, kajakrochefen samt husforvalteren.
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med indtil 3 medlemmer.
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges stemmeberettigede myndige medlemmer. Bestyrelsens flertal skal være ordinære medlemmer.
Samme person kan ikke vælges til flere bestyrelsesposter.
Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i alle anliggender. Den kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver eller til inden for nærmere afgrænsede områder at udøve bestyrelsesfunktioner (f.eks. inden for rochefernes forretningsområde).
I hvert enkelt tilfælde skal opslag herom ske i klubbens lokaler.
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Klubbens tegnes af formanden i forening med kassereren eller af formanden i forening med mindst 2 yderligere generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog altid af formanden, kassereren samt fire andre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt, til et eller flere af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, med henblik på indgåelse af retshandler af en nærmere afgrænset karakter.
Foreningens opsparing kan placeres i værdipapirer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, der af bestyrelsen anses for pålidelige og have en lav risiko. Maximalt 25% af foreningens opsparing må være placeret i aktier eller investeringsforeninger mv. baseret på aktieinvesteringer eller en kombination af disse.

§8. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen har – inden for de af loven afstukne grænser – den øverste myndighed inden for klubben.
Generalforsamlinger afholdes med 45 dages varsel – jfr. dog undtagelsen i § 11. Generalforsamlinger indkaldes gennem klubbens hjemmeside og elektronisk til abonnenter på klubbens nyhedsbrev. Indkaldelsen sker endvidere skriftligt til de medlemmer, der har fremsat begæring herom.
I indvarslingen til generalforsamling meddeles tid, sted og dagsorden. I forbindelse med indvarslingen til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen for det kommende år. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt senest 30 dage før generalforsamlingen og skal som beskrevet i stk 2. bringes til  medlemmernes kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 15 år og er ajour med kontingentindbetalingen, og som har været aktive medlemmer i mindst 4 måneder umiddelbart før den måned, i hvilken generalforsamlingen afholdes, har stemmeret.
Stemme på generalforsamlingen kan afgives personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog således at ingen kan møde med mere end én fuldmagt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en sekretær, der i forening affatter referat.
Beslutninger og valg sker ved simpel majoritet, herfra undtages dog lovændringer – jfr. §11 – og beslutninger om optagelse eller eksklusion af medlemmer – jfr. §5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning med mindre der kun foreligger et kandidatemne til bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning sker ved håndsoprækning.
I alle andre anliggender finder skriftlig afstemning kun sted, når dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fordrer det.

§9. Den ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 20. december og med følgende dagsorden:
1)  Aflæggelse af beretning.
2)  Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
3)  Særlige forslag
4)  Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
5)  Valg af formand.
6)  Valg af kasserer.
7)  Valg af sekretær.
8)  Valg af materielforvalter.
9)  Valg af kaproningschef.
10)  Valg af instruktionsrochef.
11)  Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter.
12)  Valg af motionsrochef.
13)  Valg af kajakrochef.
14)  Valg af langtursrochef.
15)  Valg af husforvalter
16)  Valg af 2 revisorer.
17)  Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
18)  Eventuelt.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.
Navnene på alle i forslag bragte kandidater – hvilke er de eneste valgbare – bekendtgøres som i §8 angivet.
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge for, at der bringes mindst så mange kandidater i forslag, at samtlige tillidshverv kan blive besatte.

§10. Ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 20  stemmeberettigede medlemmer kræver det med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes senest 8 uger efter kravets indlevering med 14 dages varsel.

§11. Lovændringer.

Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer.

§12. Reglement.

Medlemmerne må i et og alt rette sig efter det af bestyrelsen vedtagne reglement og andre bestemmelser.
Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme bøder på indtil 3 måneders fuldt aktivt kontingent, eventuelt i grove tilfælde formene den pågældende adgang til benyttelse af materiellet og til klubbens lokaler for et nærmere fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrelsen, om den finder det nødvendigt, indstille den pågældende til eksklusion på den førstkommende generalforsamling, jfr. §5.
Såfremt et eller flere medlemmer ved overtrædelse af reglementet eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af klubbens materiel, er vedkommende efter bestyrelsens beslutning derom, erstatningspligtig over for klubben.
Et eksemplar af klubbens lov og reglement skal sammen med DFfR’s langtursreglement til enhver tid findes opslået på et synligt sted i klubben.

§13. Bøger og regnskab.

Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemsprotokol, kassebog, hovedbog, ankeprotokoller samt forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere opbevarer bestyrelsen klubbens korrespondance.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september, på hvilken dag det afsluttes. Regnskabet tilstilles senest 10 dage før generalforsamlingen revisorerne, hvorefter det med disses antegnelser forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen. Oplysning om, hvordan regnskab tilgås, udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§14. Klubbens ophævelse.

Med hensyn til beslutning om klubbens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for lovændringer – jfr. §11.
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klubbens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender. Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til støtte for et formål i lighed med det, klubben har haft.
* * * * *
Vedtaget på roklubbens konstituerende generalforsamling og senest ændret den 3. december 2019.

Comments are closed.