FAQ

Her kan du finde Spørgsmål & Svar; Begreber & Betegnelser på det meste.

Vi skal nok efterhånden som vi får spørgsmål uddybe listen

ADRESSESKIFT:

Flytter du, får du nyt telefonnummer eller sker der andre ændringer i dine kontaktoplysninger, skal du kontakte kontingentkasseren pr. brev på ovennævnte adresse eller pr. e-mail: kontingent@danskestudentersroklub.dk

Husk også at opdatere dine kontaktoplysninger på din groupcare. Groupcare: DSR benytter Groupcare til kommunikation med medlemmerne. Læs mere om Groupcare her

AKTIVE MEDLEMMER:

Aktive medlemmer betaler aktivt kontingent og må derfor deltage i alle klubbens aktiviteter og har stemmeret på generalforsamlingen

ALLIGATOREN:

Vandrepræmie, der uddeles til et medlem, som har ydet en stor indsats for klublivet og livet på 1. sal.

BOLCHEGLASSET:

Kampen om bolcheglasset bliver normalt betegnet, som verdens ældste kaproning. Den blev indstiftet i 1895 og foregår mellem DSR’s og naboklubben KVIK’s motionskaniner i 4 åres inrigger for herrer. Bolcheglasset, som præmien populært kaldes, kan enten beses i DSR’s præmieskab eller hos KVIK.

BREVKNIVEN:

Den næstfineste æresbevisning i klubben efter æresmedlemskab. Blev første gang uddelt i 1925, og uddeles til medlemmer, der har gjort en ekstra stor indsats for klubben. Kniven er af sølv og bærer indskrift af DSR’s stander og ordet “Fortjent”.

BÅDKAPTAJN/BÅDFORMAND:

Den der har det overordnede ansvar for at koordinere vintervedligeholdet  af en bestemt båd.

DAGLIGT ROOMRÅDE:

Klubbens daglige roområde strækker sig fra Sletten i nord til i syd, Roklubben Øresund på Amagersiden og –når Slusen er åben- Mosede på Sjællandssiden. Man kan nøjes med almindelig styrmandsret inden for dette område. Hvis en rotur i dagligt roområde strækker sig over flere dage (f.eks. til Skjolds sommerhus i Nivå) skal der afleveres en ansøgning til langturs-rochefen.  Saltholm og Flakfortet ligger pr. definition udenfor det daglige område, og ture hertil må kun foretages med en langtursstyrmand i båden.

DAMEPOKALEN:

Damepokalen er vinderpræmien i den årlige kaproning mellem DSR’s og KVIK’s damekaniner. Damepokalen er indstiftet i 1975 og kan beses enten i DSR’s præmieskab eller kos KVIK.

DANSK FORENING FOR ROSPORT:

Dansk Forening for Rosport (DFfR) er moderorganisation for de ca. 125 danske roklubber. Vi tilhører Ronetværk København under DFfR. DFfR er medlem af Dansk Idræts-Forbund og får der igennem del i tipsmidlerne. Endvidere er DFfR medlem af Nordisk Roforbund (NR) og Féderation Internationale des Sociétes d’Aviron (FISA) = den internationale sammenslutning af roforbund.

FØDSELSDAG:

Klubben fejrer sin fødselsdag den 13. juni, årsdagen for indvielsen af det nuværende klubhus i 1939.
Danske Studenters Roklub er en sammenslutning af Polyteknisk Roklub og Akademisk Roklub. Sammenslutningen foregik 28. marts 1917. Polyteknisk Roklub stiftedes 26. april 1887. Akademisk Roklub er en sammenslutning (1894) af Studentersamfundets Roklub (stiftet 28. september 1885) og Studenterforeningens Roklub (stiftet 10. september 1886). I Studenterforeningens Roklub optoges i 1894 Medicinernes Roklub og det er denne, der er stiftet i 1867, som vi betragter som den faktiske start på DSR og dansk studenterroning.

GAVER:

Ønsker man at give DSR en gave skal man gå via Danmarks Forening for Rosport (DFfR), idet kun idrættens hovedorganisationer for os DFfR – er godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver. Ønsker du at give en gave til DSR skal du indbetale til DFfR til en speciel girokonto (benyt kortart 01 i Netbank) og oplyse CPRnr, DFfR indberetter gaven til SKAT. Samtidig skal du angive DSR som formål/modtager af gaven. DFfR må ikke oplyse giverens navn til DSR, så hvis man ønsker ,at DSR skal kende bidragsyderen, må man selv give denne oplysning til DSR.

GULDSTANDEREN:

Vandrepræmie som til generalforsamlingen uddeles til de medlemmer i klubben, som har ydet en særlig indsats i bådhal med vedligehold eller på bådpladsen som turarrangør.

KANIN:

En kanin er en roer, der er i gang med sin første rosæson og dermed kvalificeret til deltagelse i intro-matcherne om Bolcheglasset, Spejlet og Damepokalen.

KANINDÅB:

Kanindåben er det ritual, der markerer den nye roers indtræden i de ”rigtige” roers rækker. Det er en uforudsigelig størrelse, og der har i gennem mange år været indtil flere kreative indslag, dog med det faste punkt, at årets kaniner hældes i havnen. Planlægningen foretages af klubbens instruktørstab, der alle selv har været igennem en dåb, så overdrivelser derved formentlig undgås. Traditionen, hvis oprindelse fortaber sig i historiens tåger, blev afbrudt i 1970, fordi en kanin pådrog sig en slem sygdom, der muligvis var forårsaget af det forurenede havnevand. Uanset tilstedeværelsen af tungmetaller, syre og colibakterier er kajak- og scullerinstruktionen fortsat ufortrødent siden, uden at deltagerne har fået mén af det og den årlige kanindåb sidst i august / først i september blev genoptaget i 1986.

KANINTJANS:

Da de nye medlemmer også skal introduceres til den sociale dimension ved rosporten, skal kaniner – for at opnå roret – udføre et stykke arbejde i klubben, dels for at få et indblik i det frivillige arbejde, der gøres, men også for at møde de erfarne roere, som også stiller deres arbejdskraft til rådighed. Arbejdet består typisk af en barvagt på en klubaften, men kan også være hjælp ved afholdelse af grill-aften, fest eller arbejdsdag i klubben.

PASSIVE MEDLEMMER:

Passive betaler 20% af aktivt kontingent. De har ikke stemmeret på Generalforsamlingen, må ikke ro, gøre gymnastik eller benytte klubbens træningsfaciliteter. Derudover må de benytte klubben på lige fod med de aktive.

PRAKTISKE DOKUMENTER DU BØR KENDE TIL

Som ny har vi lavet en samling dokumenter som du bør kende til.
De er lagt på vores groupcare – under DSR kaniner; og du kan finde dem her.
Husk du skal være oprettet og tilmeldt groupcare og DSR Kaniner.

SCULLERSKILTET:

Scullerskiltet hænger i den sydøstlige ende af bådhallen ved døren ind til træningsrummet. Skiltet åbnes når vandtemperaturen kommer under 10 grader og åbnes igen, når temperaturen kommer over. Når skiltet er åbent skal der medbringes redningsvest på alle roture, ligesom der ikke må ros sculler og andet heloutrigget materiel.

SEJRSMASTEN:

Vandrepræmie som til generalforsamlingen uddeles til de medlemmer i klubben, som har ydet mest for klubbens kaproning i den foregående sæson. Første gang uddelt i 1935.

SPEJLET:

Spejlet er præmie i den traditionsrige kaninkaproning mellem DSR og KVIK. Spejlet var første gang præmie d. 15/9 1907. Oprindeligt var det meningen, at man i dette løb kunne udse sig nye emner blandt årets kaniner til det efterfølgende års kaproninger. Tidligere var det af vital betydning, at DSR vandt Spejlet, da det var klubbens eneste spejl. Når DSR vinder Spejlet hænger det i Slyngelstuen.

STANDERHEJSNING:

Standerhejsningen er den officielle indledning på rosæsonen. Dette er dog ikke ensbetydende med, inriggerne ikke må benyttes før standerhejsningen. Standerhejsningen afholdes normalt i slutningen af marts eller begyndelsen af april (når der skiftes til sommertid).

STANDERSTRYGNING:

Standerstrygningen betegner den officielle afslutning på rosæsonen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan ro efter standerstrygning. Standerstrygningen afholdes normalt i slutningen af oktober og efterfølges som regel af spisning.

TYVERI:

Desværre ser vi alt for tit, at ting forsvinder fra klubbens lokaler, og hvis ens ting ikke er låst inde eller under opsyn, er risikoen for, at de bliver snuppet, overhængende. Klubben hæfter ikke for forsvundne værdigenstande!

UDMELDELSE :

Vil du melde dig ud af DSR, skal du kontakte kontingentkasseren pr. brev på adressen:
DSR
Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København Ø
Du kan også sende en mail til kontingent@danskestudentersroklub.dk
Bemærk: Du meldes ikke automatisk ud af klubben, hvis du af uvisse årsager stopper med at betale.

VEDLIGEHOLDELSE AF HUS:

Da huset er temmelig gammelt kræves der en del vedligeholdelse. Hvis man har gode forslag til renoveringer og kunne tænke sig at give en hånd med at gennemføre dem, skal man bare kontakte et husforvalteren og fortælle om sin ide. Hvis man selv vil gøre en indsats betaler klubben selvfølgelig for materialerne.

VÆRELSER:

På anden sal har klubben et antal værelser, der udlejes til aktive medlemmer. Hvis et værelse ikke kan udlejes umiddelbart, opslås det i klubbladet.

ÆRESMEDLEMMER:

Æresmedlemskab er den højeste æresbevisning, et medlem kan tildeles. Man kan ikke søge om at blive æresmedlem, og det er bestyrelsen, der udnævner medlemmet.

ÅBNINGSTIDER:

Som medlem af DSR – og med en nøglebrik – så har uhindret adgang. Er du ikke medlem så vil du som regel på de fleste hverdag aftener eller i weekend kunne finder personer som der kan tage imod dig.

Comments are closed.