DSR’s strategi for breddeaktiviteter

1 Indledning

Formålet med denne strategi for breddeaktiviteter er at udmønte klubbens formål, vision ogbreddepolitikkens målsætninger i praksis inden for breddepolitikkens rammer.
DSRs formål er ifølge vedtægterne ” …udøvelse af rosport blandt studenter og blandt medlemmerne. Klubben samler sine medlemmer til kammeratligt samvær i klubbens lokaler…”

1.1 Afklaring

Breddeaktiviteter defineres som alle aktiviteter der ikke er omfattet af klubbens deltagelse i talentrekruttering og -udvikling samt DSR’s eliteaktiviteter i Kraftcenter København og Danmarks Ro Center.

1.2 Vision

Klubbens vision blev defineret af klubbens bestyrelse gennem et omfattende strategiarbejde i vinteren 2013-2014. Visionen blev formuleret således: ”fremragende roning, stærkt socialt fællesskab, stolte frivillige og store ambitioner”

1.3 Strategi for breddeaktiviteter

DSR giver medlemmerne mulighed for at organisere og deltage i den roning de ønsker at udøve. Dette gøres gennem tidsvarende materiel, uddannelse, kommunikation og organisatorisk opbakning til aktiviteter, der er åbne for alle medlemmer.

Et velfungerende socialt sammenhold er en forudsætningen for en dynamisk og stimulerende idrætsforening. Erfarne og nye roere skal ikke isoleres fra hinanden, men mødes, ro, træne og opleve sammen, til gavn for alle. DSRs medlemmer arrangerer selv deres aktiviteter og tilhørende stævner, lejre mv., både internt, og når DSR samarbejder med eller er vært for andre.

DSRs medlemmer tager godt imod nye roere i deres aktiviteter, både nye medlemmer af klubben, og ”gamle” medlemmer, der skifter aktivitet.

DSR har følgende målsætninger:

DSR udbyder gode sportslige aktiviteter for alle medlemmer, herunder mulighed for fysisk træning, roteknisk  udvikling og deltagelse i relevante konkurrencer
DSRs medlemmer kan efter endt begynderinstruktion deltage i klubbens breddeaktiviteter på vandet
DSR har et stærkt rofagligt miljø med en høj teoretisk og praktisk viden
DSRs aktiviteter udføres med et passende, højt sikkerhedsniveau
DSRs medlemmer har mulighed for at organisere den roning, de ønsker at udøve
Aktiviteterne understøttes med godt materiel
DSRs vinteraktiviteter er lige så attraktive som sommeraktiviteterne
DSR har sociale og sportslige aktiviteter, der supplerer og støtter op om roningen

2 DSR i dag

DSR nærmer sig sit 150 års jubilæum og er Danmarks største roklub, og forhåbentlig også den førende roklub. DSR rummer bredde- såvel som talent- og eliteaktiviteter. Talent- og eliteaktiviteterne er beskrevet i særskilte strategipapirer.
DSRs breddeaktiviteter udvikler sig konstant, og omfatter både roaktiviteter, og aktiviteter, der støtter op om rosporten, så som gymnastik og orienteringsløb. Roningen omfatter aktiviteter for alle roere, uanset deres fysiske eller tekniske forudsætninger.
DSR er primært drevet gennem frivillig arbejdskraft, der involverer alle medlemmer. Særligt om vinteren udfører medlemmerne vedligeholdsarbejde på klubbens bådpark, og dette er en væsentlig forudsætning for at kontingentet kan holdes på et passende niveau.
Et væsentligt element i klubbens sociale liv er klubbens restaurant. Hver uge mandag til torsdag laver den fastansatte kok mad til medlemmerne. Et måltid kan købes for et beskedent beløb.
Mange medlemmer benytter sig af dette tilbud, som en naturlig afslutning på aftenens aktivitet.

2.1 DSRs medlemmer

DSR er i dag Danmarks største roklub, med ca. 900 medlemmer. Gennemsnitalderen for nye medlemmer i DSR er ca. 30 år. Færre end 200 har været medlem i mere end 10 år.

2.2 DSRs farvande (udendørs rammer)

2.2.1 Øresund og Københavns Havn

DSRs daglige rofarvand er, med udgangspunkt i klubhuset i Svanemøllehavnen og forposten i Nordhavn afgrænset af Sletten i nord, Dragør i øst og Mosede i syd. Det primære rofarvand heri er Svanemøllebugten, Øresundskysten nord for Svanemøllebugten og Københavns Havn.
Adgangen til Københavns Havn fra klubhuset er dog begrænset af udbygningen af Nordhavnen, hvorfor DSR, i samarbejde med By & Havn har indrettet en ”forpost” for rosporten i Nordhavn.
Farvandet er kendetegnet ved meget og blandet trafik af både erhvervs- og fritidssejlads. Svanemøllehavnen er Danmarks største lystbådehavn, og alle fritidssejlere ønsker naturligvis at forlade havnen på omtrent samme tid på hverdagsaftner (efter fyrarften). Dette har betydning for planlægning af klubbens aktiviteter, idet roning i nogle bådtyper eksempelvis bedst lægges på tidspunkter, hvor der er begrænset trafik.

2.2.2 Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er Danmarks nationale rostadion og anvendes som daglig træningsfacilitet for det danske rolandshold. Endvidere er Bagsværd Sø rammen for daglig træning for en række roklubber der er beliggende omkring Lyngby eller Bagsværd Sø. Endelig har de Københavnske roklubber mulighed for at ansøge om adgang til bådepladser i den bygning der drives af I/S Rostadion. I denne bådehal er der et begrænset antal bådepladser, og denne begrænsning betyder en reel begrænsning i de aktiviteter DSR kan have på Bagsværd Sø De pladser der tildeles til DSR skal således rumme såvel aktiviteter for vores elite, talent og breddeaktiviteter.
Strategi- og politik for talent- og eliteaktiviterne er beskrevet og defineret separat.

2.2.3 Hjelmsjö

Hjelmsö er et rostadion i Skåne, som DSR anvender til en årlig træningslejr for alle medlemmer.

2.2.4 Langtursfarvand

DFfR’s langtursreglement er gældende for klubben, men indenfor dets begrænsninger, og efter ansøgning, er det muligt at lave langture, hvor som helst.

2.3 DSRs både

DSR råder over stort set alle typer robåde, og desuden tur- og polokajakker. DSR har også et antal motorbåde, der anvendes til undervisning og træning i roning. DSR arbejder aktivt for at have tidsvarende velholdt materiel til alle aktiviteter.

2.4 DSRs faciliteter på land

2.4.1 Træningslokale med ergometre og vægttræningsfaciliteter

DSR råder over indendørs træningsfaciliteter til ergometerroning og vægttræning. Gennem et samarbejde med Københavns Skiklub har medlemmerne også adgang til at træne i skiergometre.

2.4.2 Robassin

DSR råder over et robassin, hvor fire roere kan øve roning med én åre. Bassinet anvendes primært til begynderinstruktion, teknikundervisning og genoptræning efter skader. DSR udlåner også bassinet til andre klubber.

2.4.3 Gymnastik- og festsal

DSR råder over en gymnastik- og festsal med plads til omtrent 40 gymnastikudøvere.

2.4.4 Gåsehuset

Gåsehuset er DSRs hytte i Ravnsholt krat ved Allerød i Nordsjælland. Hytten anvendes primært til orienteringsløb om vinteren, organiseret af O-sektionen.

3 Organisering

DSRs breddeaktiviteter organiseres og koordineres af rocheferne med denne fordeling som er aftalt i bestyrelsens ansvarsfordeling:
Instruktionsrochef: Roaktiviteter for begyndere og styrmandsuddannelse
Sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: faste ugentlige aktiviteter i Svanemøllehavnen
Langtursrochef: Langture, oplevelsesture og uddannelse af langtursstyrmænd
Kaproningschef: breddeaktiviteter på Bagsværd Sø
Kajakrochef: kajakinstruktion, kajakroning og polokajak
Rocheferne samler og sammensætter udvalg og arbejdsgrupper og udpeger stedfortrædere der varetager de daglige opgaver indenfor deres ansvarsområde.

4 Sikkerhed og uddannelse

4.1 Sikkerhed

Roning er en vandsport og den er dermed forbundet med en risiko ved udøvelsen. Det har altid været meget væsentligt for DSR at sikkerheden ved udøvelsen af vores sport er i orden, og derfor har DSR altid bestræbt sig på at uddanne dygtige roere, der er sig deres ansvar bevidst og udviser godt sømandskab. I tillæg hertil har vi en række uddannelser og regler for udøvelsen af vores aktiviteter.

4.2 Roret

Roret giver muligheden for at deltage i roaktiviteterne uden at være under instruktion. Alle nye medlemmer skal deltage i et instruktionsforløb før de kan få tildelt roret. Overflyttere fra andre klubber får som udgangspunkt overført deres rettigheder efter et kort instruktionsforløb.

4.3 Teoretisk styrmandskursus

Det teoretiske styrmandskursus er klubbens fælles teoretiske sikkerhedsuddannelse for alle bådtyper. Kurset er en indføring i de grundlæggende forhold vedrørende sikkerhed i en søsport, herunder vejr, søvejsregler, lokalfarvand og klubbens regler vedrørende anvendelse af materiellet.

4.4 Praktisk styrmandskursus

Det praktiske styrmandskursus er undervisning i at føre en båd med mandskab og giver adgang til at føre alle DSRs robåde, undtagen otter. Styrmandsinstruktionen er primært praktisk, men rummer også et teoretisk element. Det er DSRs egne undervisere, der står for styrmandsinstruktionen.

4.5 Otterstyrmand

Otterstyrmandsret er en videreuddannelse af styrmænd, og tildeles til styrmænd efter oplæring i at føre en otter.

4.6 Sculler og svava

Scullerret er styrmandsret til singlesculler og opnås efter teoretisk styrmandskursus og deltagelse i scullerinstruktionen, hvor man lærer at ro, manøvrere og entre en singlesculler.
Svavaret er tilsvarende styrmandret til gig singlesculler, dvs. svava og coastal 1x, her kræves ikke entringsøvelse.

4.7 Kajak

Kajakret er styrmandsret til kajak og opnås efter teoretisk styrmandskursus og deltagelse i kajakinstruktionen, hvor man lærer at ro, manøvrere og entre en kajak. Hvis man har kajakret kan man også føre en kajak med flere roere – forudsat at alle har kajakret.

4.8 Langtursstyrmand

Langtursstyrmandsret er DSRs mest vidtgående styrmandsret og giver adgang til at føre en båd, hvor som helst indenfor langtursreglementets rammer. Langtursstyrmandsret opnås gennem deltagelse i DFfRs langtursstyrmandskursus og praktisk erfaring og oplæring på langture i klubben.

4.9 Instruktører

DSRs instruktører uddannes på DFfRs og DKFs instruktør- og trænerkurser og i DSR.

5 Aktiviteter på vand

DSR har en række aktiviteter til at understøtte vores breddestrategi, nogle er på land, andre på vandet.

5.1 Roaktiviteter for begyndere

Roaktiviteter for begyndere omfatter først og fremmest kanininstruktionen, der giver giver nye roere et grundlæggende kendskab til roning, herunder roteknik, materiel, begreber og sikkerhed.
Instruktionen giver medlemmerne adgang til at deltage i de øvrige roaktiviteter i DSR. Efter kanininstruktionen kan man deltage i sculler- og svavainstruktion samt styrmandsinstruktionen.

5.2 Roaktiviteter i Svanemøllehavnen

I Svanemøllehavnen udbyder DSR roaktiviteter for alle, uanset deres rotekniske eller fysiske udgangspunkt. Dette omfatter aktiviteter, der giver medlemmerne mulighed for at udvikle deres rotekniske færdigheder, forbedre deres fysiske form, opleve naturen og opbygge et socialt fællesskab som de måtte ønske det. Den rotekniske og fysiske træning udbydes på alle relevante tekniske og fysiske niveauer.

I Svanemøllehavnen ros der primært i inriggere, gig- og coastalbåde, men der er også adgang til outrigget materiel, som desuden anvendes på Hjelmsølejren.

Medlemmerne kan ro i alle bådtyper fra klubhuset i Svanemøllehavnen når de ønsker det, hvis de har de nødvendige rettigheder og indenfor reglementets rammer. Eventuelle reservationer til andre aktiviteter skal naturligvis respekteres.

5.3 Roaktiviteter på Bagsværd Sø

Forudsætningen for et dynamisk stimulerende træningsmiljø er velfungerende socialt sammenhold, hvor man ikke isolerer de erfarne roere fra den øvrige del af klubben, men sikrer at elite og bredde mødes i klubben. I aktiviteterne på Bagsværd sø ønsker DSR et træningsmiljø med sammenhæng og helhed, og derfor er en del af formålet med breddeaktiviteter på Bagsværd Sø at opretholde et klubmiljø, der støtter op om DSRs talent-og eliteaktiviter.
På Bagsværd Sø er breddeaktiviteterne organiseret i forskellige hold, der har faste mødetidspunkter. Indenfor de pladsmæssige begrænsninger er det muligt at organisere forskellige breddeaktiviteter i outrigger på Bagsværd sø.

5.4 Turkajak

DSR tilbyder kajakroning til sine medlemmer. Hvis der er flere interesserede end der er plads til i instruktionen tildeles pladserne dels efter lodtrækning, dels efter ancienitet. Der arrangeres roteknisk træning i kajak, og der er også langture og udflugter i kajak.

5.5 Kajakpolo

Polokajak i DSR tilbydes som en aktivitet, der supplerer de øvrige ro- og kajakaktiviteter.

5.6 Langture

Langture er al roning uden for dagligt rofarvand, der ikke foregår ved regattaer eller træningslejre. Langture i DSR foregår i både ind- og udland og er både ”adventure sport”, hvor det handler om at bryde grænserne for ud- og vedholdenhed, oplevelsesture i både natur og kultur og sociale begivenheder i klubben. Langture organiseres primært af medlemmer for medlemmer, både som dags-, weekend og længere ferieture, nogle ture har udgangspunkt i klubben, andre i lånte både fra andre klubber eller bådene medbringes til turområdet.

5.7 Hjälmsjölejren

Hjälmsjölejren er en træningslejr for alle medlemmer, hvor man kan øve sig i outriggerroning. Lejren har også et stærkt socialt islæt, men roaktiviteterne er det bærende element. Der undervises i outriggerroning, primært singlesculler, men der er også mulighed for at ro kajak og spille polokajak, dog uden struktureret instruktion.

6 Aktiviteter på land

Træning i DSR sker langt fra kun på vandet. De landbaserede aktiviteter støtter som udgangspunkt op om vores aktiviteter på vandet, men har også deres egen berettigelse.
Ergometer- og styrketræningsrummet kan benyttes året rundt, men udover ro-spinning, findes organiserede træningstilbud i roergometer kun om vinteren, primært som et spejl af sommerens aktiviteter, blot indendørs. Der undervises i forskellige former for gymnastik, yoga og dans, polokajakholdet træner en gang om ugen i en svømmehal og DSRs medlemmer har adgang til badmintonbaner en gang om ugen (uden underviser).
DSRs Orienteringssektion arrangerer orienteringsløb fra Gåsehuset som en alternativ træningsmulighed om vinteren. Man kan være særskilt medlem af Orienteringssektionen, men det er ikke et krav for at deltage i Gåsehusløbene. Desuden afholder klubben en gang om året en O-løbs træningslejr i Strönhult i Sverige med forskellige former for orienteringsløb.
DSR tilbyder svømning en gang om ugen som en alternativ træningsmulighed om vinteren, og for at sikre, at medlemmerne kan opretholde den nødvendige svømmefærdighed for at varetage deres egen sikkerhed på vandet.

7 Andre sportslige og sociale aktiviteter

Klubben skaber et så nuanceret klubliv som muligt gennem aktivitets- og træningstilbud, der appellerer til den bredest mulige skare af medlemmerne. Klubben bakker op om sportslige og sociale initiativer, der ligger udover de allerede nævnte, og stiller interne kommunikationsmidler og, hvis det er muligt, lokaler til rådighed for organisering af f.eks. danseundervisning, skiture, vandreture, løbeklub, vinsmagning, spilaftner mv.

8 Økonomi

DSRs breddeaktiviteter betales primært via kontingentet, men støttes også via offentlige tilskud og private fonde. Egenbetaling forekommer, f.eks. ved transport til kaproninger eller deltagelse i langture, lejre, sociale aktiviteter og lignende. DSR dækker tilmeldingsgebyrer og rimelige udgifter til bådtransport/bådleje ved kaproninger for klubbens hold.

9 Kommunikation

DSR’s hjemmeside, nyhedsbrev og blad formidler nyheder og resultater til klubben medlemmer og øvrige interesserede om breddeaktiviteterne, der foregår i klubben. Klubbens Facebookprofil bruges til at sprede gode historier om DSR, men der er ikke en selvstændig redaktion. Intern kommunikation foregår via E-mail via dsr.groupcare, hvor der kan oprettes det antal mailinglister, der er behov for.

Comments are closed.