Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 5. februar kl 20.00 på verandaen.

I forbindelse med den donation som vi har modtaget fra Rees Legat, har banken pålagt os at indskrive en linje i vores vedtægter om, at bestyrelsen på klubbens vegne, kan forvalte klubbens opsparing.

Derfor ønskes følgende linje, tilføjet sidst i §7 Bestyrelse
(http://danskestudentersroklub.dk/om-dsr/love-og-reglementer/dsr-vedtaegter/)

”Foreningens opsparing kan placeres i værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs, der af bestyrelsen anses for pålidelige og have en lav risiko. Maximalt 25% af foreningens opsparing må være placeret i aktier eller investeringsforeninger baseret på aktieinvesteringer.”

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Vedtagelse af bestyrelsen ændringsforslag:
Der ønskes følgende linje, tilføjet sidste i §7 Bestyrelse:
”Foreningens opsparing kan placeres i værdipapirer noteret på Københavns Fondsbørs, der af bestyrelsen anses for pålidelige og have en lav risiko. Maximalt 25% af foreningens opsparing må være placeret i aktier eller investeringsforeninger baseret på aktieinvesteringer.”
4) Evt.

§ 11 Lovændringer.
Generalforsamlinger er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, skal der inden 30 dage, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er i alle tilfælde beslutningsdygtig.
Til vedtagelse af lovændringer kræves der mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede stemmer.

Vi håber på at klubbens medlemmer støtter forslaget og det kan opnå mindst 2/3 af de fremmødte stemmer ved den ekstraordinære generalforsamling.

Såfremt dette er tilfælde, beder vi jer allerede nu, at reservere tirsdag d. 5. marts, for endelig beslutning, jf. vores vedtægter ændring.

I forbindelse med forvaltningen af klubbens midler, vil bestyrelsen nedsætte et investeringsråd. Dette investeringsråd skal mødes mindst to gange om året og udarbejde en plan for bestyrelsen om, hvordan man tænker klubbens opsparing forvaltet på bedst muligvis. Bestyrelsen skal godkende planen, inden den kan træder i kraft.

mvh
Kasper Haagensen
Formand, Danske Studenters Roklub

Comments are closed